Skola & förskola

Forskning visar att stereotypa föreställningar, cementerade könsroller och en negativ syn på jämställdhet ökar risken för att begå våld eller kränkningar gentemot andra människor. Alla dessa normer och föreställningar konstrueras redan i tidig ålder, och förstärks av de omgivande vuxnas förväntningar och bemötanden - både medvetna men också omedvetna. Genom att medvetandegöra ordets och handlandets betydelse skapar man arbetslag och barngrupper som känner sig trygga, självständiga och medkännande mot och i sin omgivning. 

Inom skola och förskola hjälper jag bland annat till med:
Förebyggande arbete och hantering av konfliktsituationer
Upprättande och implementering av våldsförebyggande åtgärder 
Konkretisering av arbetet kring likabehandlingsplan
Handledning kring barn i riskzon
Involverande föräldramöten i syfte att skapa goda samarbeten mellan hem och skola
Utbildning kring anmälningsplikt